Chat & Chew Cuisine stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar opdrachtgevers tevreden te stellen, onder meer door de gemaakte afspraken na te komen en een constante en hoge kwaliteit van diensten en producten te leveren.

A. Definities
1. Chat & Chew Cuisine: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Christina F.B. van der Wende, als eenmanszaak handelend onder de naam Chat & Chew Cuisine te Barendrecht, met KvK nummer 66543940.
2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die Chat & Chew Cuisine opdracht geeft om de opdracht te leveren.
3. Overeenkomst: alle afspraken tussen Chat & Chew Cuisine en opdrachtgever in verband met de opdracht, inclusief deze Algemene Voorwaarden.
4. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door Chat & Chew Cuisine.
5. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Chat & Chew Cuisine.
6. Opdracht: de levering aan opdrachtgever conform de overeenkomst, zoals het verzorgen van catering in de ruimste zin van het woord, inclusief de organisatie, de levering van alle benodigde zaken.

B. Toepasselijkheid
1. De voorwaarden maken deel uit van de (totstandkoming van de) overeenkomst.
2. De voorwaarden zijn vóór de overeenkomst door Chat & Chew Cuisine aan opdrachtgever overhandigd of toegezonden en door deze ontvangen en akkoord bevonden.
3. Indien het akkoord van art. B.2. onverhoopt niet het geval zou zijn dient opdrachtgever daar onmiddellijk schriftelijk melding van te maken aan Chat & Chew Cuisine. De overeenkomst komt dan onmiddellijk te vervallen en alle uitgevoerde verbintenissen worden teruggedraaid. Reeds door Chat & Chew Cuisine verrichte werkzaamheden en ingekochte / ingehuurde zaken en personen dienen dan wel door opdrachtgever te worden betaald en art. E. en art. F. zijn onverkort van kracht.
4. Indien opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de opdrachtbevestiging heeft gehandeld conform art. B.3. wordt art. B.2. geacht van toepassing te zijn. 
5. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever maken geen deel uit van de overeenkomst. 
6. Afwijkingen van en aanvullingen op de voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden, voorzien van een datum en een handtekening van beide partijen. 
7. Indien enige bepaling van de voorwaarden nietig is, dan blijven de overige bepalingen van kracht. Voor de nietige bepaling stellen partijen een geldige bepaling in de plaats conform art. B.6.

C. Offerte/Overeenkomst/Opdrachtbevestiging
1. Een offerte van Chat & Chew Cuisine is vrijblijvend en 7 dagen geldig, tenzij Chat & Chew Cuisine anders aangeeft of de offertetermijn heeft verlengd.
2. Elke offerte is onder voorbehoud van nieuwe overeenkomsten tussen Chat & Chew Cuisine en andere opdrachtgevers, waardoor uitvoering van deze offerte naar het oordeel van Chat & Chew Cuisine onmogelijk wordt. Chat & Chew Cuisine is dan niet schadeplichtig. 
3. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de offerte door opdrachtgever, tenzij Chat & Chew Cuisine onmiddellijk schriftelijk de overeenkomst betwist.
4. Als Chat & Chew Cuisine opdrachtgever een schriftelijke opdrachtbevestiging stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
5. Eventuele aantekeningen en reacties van opdrachtgever op de offerte van Chat & Chew Cuisine maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Chat & Chew Cuisine die alsnog schriftelijk bevestigt.
6. Chat & Chew Cuisine bepaalt de wijze van uitvoering van de overeenkomst en kan daarbij gebruik maken van derden. 

D. Prijs/waarborg/betaling/rente/(proces)kosten
1. De prijzen van Chat & Chew Cuisine zijn in euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld in de offerte en/of op de factuur.
2. Chat & Chew Cuisine offreert op basis van voorcalculatie van de prijs van de opdracht.
3. Chat & Chew Cuisine kan vóór de uitvoering van de opdracht een deel van de prijs (tot 50%) als voorschot factureren ter dekking van inkoopkosten en ter verzekering van eindbetaling.
4. Chat & Chew Cuisine vraagt de opdrachtgever een waarborgsom van 50 euro
5. Opdrachtgever zal een voorschot en de waarborgsom binnen 10 werkdagen na de factuurdatum en uiterlijk 5 werkdagen vóór de uitvoering van de opdracht betalen.
6. Chat & Chew Cuisine zal onmiddellijk na de uitvoering van de opdracht de definitieve prijs van de opdracht factureren. Het betaalde voorschot en de waarborgsom zal worden verrekend.
7. Opdrachtgever zal de eindfactuur bij aflevering contant betalen mits anders overeengekomen
8. In geval van niet tijdige betaling van haar facturen kan Chat & Chew Cuisine de uitvoering van de opdracht opschorten of de overeenkomst opzeggen.
9. In geval van niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en 1.5% incassorente per (gedeelte van een) maand en 15% incassokosten over het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van € 250,=. verschuldigd aan Chat & Chew Cuisine. 
10. In geval van een gerechtelijke (incasso)procedure van Chat & Chew Cuisine tegen opdrachtgever is opdrachtgever naast de incassorente en incassokosten de integrale kosten van rechtsbijstand verschuldigd, inclusief buitengerechtelijke kosten, voor zover deze de incassokosten overstijgen. Hiermee stellen partijen het Rapport Voorwerk II terzijde.

E. Verplichtingen opdrachtgever
1. Door Chat & Chew Cuisine aan opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, geschikt voor hergebruik, zoals servies, glaswerk, schalen, bestek, blijven eigendom van Chat & Chew Cuisine en worden na de opdracht aan haar geretourneerd. Partijen regelen samen hoe en wanneer dit gebeurt.
2. Opdrachtgever zal deze zaken als een goed huisvader beheren.
3. Opdrachtgever zal schade aan door Chat & Chew Cuisine ter beschikking gestelde zaken vergoeden op basis van de eindfactuur.

F. Wijzigingen/annulering overeenkomst
1. Indien opdrachtgever de overeenkomst na de opdrachtbevestiging wil wijzigen zal Chat & Chew Cuisine zich inspannen daaraan te voldoen, zonder dit te kunnen garanderen. Artikel C. is van toepassing en reeds aan opdrachtgever verzonden facturen blijven geldig.
2. Indien de wijziging een beperking van de overeenkomst inhoudt of als de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht opschort of de overeenkomst opzegt, zal opdrachtgever het volgende percentage van de prijs van de geannuleerde opdracht plus alle inkoopkosten aan Chat & Chew Cuisine vergoeden ter zake onkosten, schade en gederfde omzet: binnen 2 dagen voor de beoogde datum van de opdracht: 50% Dit bedrag wordt met opdrachtgever afgerekend in de eindfactuur.
3. Indien de wijziging een uitbreiding van de overeenkomst inhoudt kan Chat & Chew Cuisine de voorschotfactuur aanvullen tot het overeengekomen deel van de nieuwe prijs van de opdracht.

G. Klachten
1. Opdrachtgever zal de uitvoering van de opdracht constant controleren.
2. Opdrachtgever zal een zichtbare klacht binnen 1 uur na constatering aan Chat & Chew Cuisine melden.
3. Opdrachtgever zal een niet zichtbare klacht binnen 2 dagen na de uitvoering van de opdracht schriftelijk aan Chat & Chew Cuisine melden.
4. Opdrachtgever zal een klacht over een factuur binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Chat & Chew Cuisine melden.
5. Chat & Chew Cuisine zal een klacht zo spoedig mogelijk beoordelen, adequaat afwikkelen en, indien deze terecht is, zo nodig/mogelijk in overleg met opdrachtgever oplossen.
6. Een klacht van opdrachtgever geeft geen recht om de overeenkomst op te zeggen of betaling (gedeeltelijk) na te laten of uit te stellen.
7. Een klacht na de klachttermijn kan niet leiden tot reclame, herstel of creditering/restitutie. Dit geldt ook indien Chat & Chew Cuisine niet in staat wordt gesteld om een klacht zo spoedig mogelijk op te lossen.

H. Aansprakelijkheid/overmacht
1. Chat & Chew Cuisine is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden of de opzegging van de overeenkomst wegens te late betaling door opdrachtgever.
2. Chat & Chew Cuisine is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit foutieve inlichtingen van opdrachtgever omtrent aantallen gasten en andere relevante omstandigheden voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst.
3. Chat & Chew Cuisine is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitvoering van de opdracht, tenzij gedekt door haar verzekering of het gevolg van opzet of grove nalatigheid van Chat & Chew Cuisine.
4. Chat & Chew Cuisine is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden of opdrachtgever gegeven instructies, gewijzigde of georganiseerde of geleverde zaken, diensten of personeel.
5. Opdrachtgever zal schade bij gelegenheid van de uitvoering van de opdracht verhalen op zijn eigen verzekering en vrijwaart Chat & Chew Cuisine voor aanspraken tot schadevergoeding van derden.
6. Elke aansprakelijkheid van Chat & Chew Cuisine is beperkt tot de netto factuurprijs van het onderdeel, waaruit de schade is voortgekomen, althans het bedrag dat de verzekering van Chat & Chew Cuisine vergoedt.
7. Chat & Chew Cuisine is vanwege overmacht niet aansprakelijk als zij door omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed niet aan de overeenkomst kan voldoen.
8. Dit kunnen omstandigheden en gebeurtenissen zijn, die in algemene zin de opdracht onmogelijk maken, zoals rampen, oorlog en staking, of in specifieke zin, zoals extreem weer, brand, energie uitval, ongelukken, etc.

I. Einde overeenkomst
1. Indien de overeenkomst eenmalig of voor bepaalde tijd geldt, eindigt deze van rechtswege zodra de uitvoering van de opdracht heeft plaatsgevonden of de termijn is verstreken, zonder dat opzegging noodzakelijk is. Tussentijdse opzegging is alleen wegens gegronde redenen mogelijk.

J. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op de overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen in verband met de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.